Цени

Пациенти се приемат с Направление за хоспитализация /бланка № 7/, издадено от личен лекар, специалист или друго лечебно заведение. Лечението е безплатно за постъпващите с Направление за хоспитализация.


 

   ДСБПЛРББ - „ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД - ГРАД ТРЯВНА

 

З А П О В Е Д

№ рд- 07- 8 от 06. 03.2023 г.

На основание чл. 98 ал. 1 от ЗЛЗ и параграф 5, чл. 4 от Наредба № 22 от 1977 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента ДВ БР. 40 от 20 април 2000 г], Наредба ЛФ 13 от 21.03.2001 г. за изменение и допълнение на същата,

НАР ЕЖ ДАМ:

Считано от 07.03.2023 г., определям ценоразпис на медицинските дейности по избор на пациентите извън правата по Закона за здравното осигуряване:

 

А. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Т. Консултативни амбулаторни прегледи и домашни посещения

 

1. Специализиран МеДИЦИНСКИ първичен преглед

38 лв.

 

 

1. Специализиран меДИЦИНСКИ контролен преглед

23 лв.

 

 

Съвет със специалист /консултация/ без медицински преглед

2. Медицински преглед в дома на пациента — денем

10 лв.

 

 

[7.30 - 19.30 ч.:

П. Издаване на медицински документ

45 лв.

 

 

1. Издаване на медицински документ, изискващ преглед       

48 лв.

 

 

2. Издаване на медицински документ, неизискващ преглед

З. Дубликат на епикриза или друг мед. документ

10 лв.

 

 

с давност до 5 години

5,00

 

 

с давност от 5 до 30 години

10,00

 

 

4. Издаване на служебна бележка

ш. Манипулации, инжекции, инфузии

5 -лв.

 

 

1. Вземане на венозна кръв на вырастен

10 лв.

 

 

2. Вземане на венозна кръв на дете

10

 

 

З. Вземане на намазка за микробиологично изследване

З

 

 

4. Мускулна инжекция

7

 

5. Венозна инжекция

10 лв.

6. Тестове с натриване, скарификация, надраскване

7 лв.

8. Интракутанен тест, до 20 бр. за всеки тест по

8 лв.

9. Хипосенсибилизация за всеки сеанс по

Б. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

IV. Основни изследвания

9 лв.

1. Изследвания на хемоглобин

3,50 лв.

       2. Броене на еритроцити

2,50 лв.

З. Броене на левкоцити

2,50 лв.

4. Изследване на хематокрит

2 лв.

5. Броене на тромбоцити

2 лв.

6. Време на кървене и съсирване, всяко отчитане

1 лв.

7. СУЕ по Панченко

3.50 лв.

8. СУЕ по Westergreen

3.50 лв.

9. Диференциално броене на левкоцити в периферна кръв и морфология на еритроцити [визуално микроскопско изследване/

5 лв.

10. Просто оцветяване на телесен материал

З лв.

11. Микроскопско изследване на нативен препарат на телесен материал

5 лв.

12. Диференцирано оцветяване и броене за еозинофили

4.50 лв.

13. Диференцирано оцветяване на препарат по Грам

У. Биохимични изследвания

4 лв.

1. Изследване на венозна кръв за урея

4,50 лв.

2. Изследване на венозна кръв за креатинин

4,50 лв.

З. Изследване на венозна крыв за трансаминази, всяка по

4.50 лв.

4. Изследване на венозна кръв за общ билирубин

З лв.

5. Изследване на венозна кръв за директен билирубин

VI. Изследване на урина

1. Седимент — ориентировъчно, визуално —

        З лв.

микроскопско изследване

З

2. Химично изследване за всеки показател всеки по

1        

З. Сухи тестове

1

         

VII. Микробиологични изследвания

 

       
   

1. Микробиологично изследване на гърлен, носен, раневи секрети 1 1 лв.

 

храчка без антибиограма

2. Микробиологично изследване на гьрлен, носен, раневи секрет и храчка с антибиограма най-малко със 6 диска

20 лв.

З. Микробиологично изследване на урокултура без антибиограма

11 лв.

4. Микробиологично изследване на урокултура с антибиограма

20 лв.

5. Микробиологично изследване за туберкулозни микобактерии

23 лв.

/ директна микроскопия и посявка

VIII. Специализирани лабораторни изследвания

1. КАС

В. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

18 лв.

1. ЕКГ с по-малко от 12 отвеждания

12 лв.

2. ЕКГ с най-малко 12 отвеждания

14 лв.

З. Функционално изследване на дишането

Г. РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

14 лв.

1. Рентгенография на череп в две равнини

18 лв.

2. Рентгенография на синуси

12 лв.

З. Рентгенография на гръдна клетка — фас

24 лв,

4. Рентгенография на гръдна клетка — профил

22 лв.

5. Рентгенография на крайници

14 лв.

6. Прицелни снимки

18 лв.

7. Обзорна графия на корем

16 лв.

8. Томография на бял дроб

36 лв.

Следните изследвания се извършват само за лица над 18 г.:

9. Рентгеноскопия на гръдни органи

22 лв.

10. Обзорна графия на таз

Д. ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

1. Физиотерапия

22 лв.

1. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс по

5 лв.

2. Дихателна гимнастика на сеанс по

6

З. Терапия с високочестотни токове — УКВ, Радар

9

4. Терапия с НИСКОЧеСТОТНИ токове — бипулсатор

7

 

5. Терапия със солукс — на сеанс по

9 лв.

6. Ионофореза — на сеанс по

7 лв.

7. Тубус-кварц, кварцови гащета — на сеанс по

3.50 лв.

8. ТОНИЗИРЩ масаж — на сеанс по

12 лв.

9. Позиционен дренаж — на сеанс по

10 лв.

10. Магнитотерапия

8 лв.

Е. ЗАПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ЗА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН                                                                                      75 лв.

В тази цена, освен лечението и физиопроцедурите, са включени рутинни клиниколабораторни, микробиологични и функционални изследвания. Рентгеновите снимки и тестуванията се заплащат отделно.

Ж. ЦЕНИ НА СТАИТЕ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ

  1. За Трето фтизиатрично отделение — общите стаи остават безплатни.
  2. За стая № 5 — 8.00 лв.

З. За Първо и Второ пулмологични отделения:

Легло за придружител в индивидуални стаи без собствен санитарен выел —

12.00 лв.

 Легло за придружител в стая със собствен санитарен выел — 28.00 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

 Легло за придружител в стая в апартамент със санитарен выел — 22.00 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 .лв. на ден.

Заплащането на услугата става в деня на постъпване в лечебното заведение, а за постьпилите в почивните дни — на първия работен ден. Освобождават се от такса за пребиваване в индивидуални стаи придружители, които са служители на „ДСБПЛРББ — Царица Иоанна“ ЕООД гр. Трявна, както и лекари и специалисти по здравни грижи от цялата страна.

Освобождават се от заплащане и родители на деца, които са с решение на ТЕЛК с призната инвалидност над 80 % с ползване на придружител.

Придружителите на деца над 7 годишна выраст задължително трябва да бъдат информирани, когато липсва необходимост от осигуряване на допълнителни ГРИЖИ, които не могат да бъдат поети от отделението. В такъв случай те могат да останат като придружители по собствено желание, като выстановят на болницата направените от тях разходи по цени, приети на основание на прецизни счетоводни разчети и утвърдени от ръководителя на лечебното заведение. Желанието за оставане на придружител се заявява писмено от него. Същият декларира, че е направил своя избор след представяне ценоразписа на услугите.

З А Б Р А Н Я В А М настаняването на повече от три лица в индивидуална стая и повече от един придружител за едно дете. В случай, че по собствено желание в стая с две легла бъдат настанени двама родители, във връзка с инвалидност или бременност на майката, вторият родител заплаща цялата обявена цена на легло както и първия придружител.

З. ПАКЕТ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ за лица [вырастни - над 18 год. выраст/, амбулаторни пациенти, НУЖДаеЩИ се от физиотерапия и рехабилитация за выстановяване след преболедуване от Ковид 19, независимо дали лицето се е лекувало в болнично заведение или у дома и дали заболяването е установено с тестуване, или само с изразени типични симптоми. Пакеты може да се прилага и на лица страдащи от други белодробни заболявания.

Услугата е 7 /седем/ дневна, включваща:

Първичен МеДИЦИНСКИ преглед от лекар — физиотерапевт;

 21 броя физиотерапевтични процедури;

Кинезитерапия [при нужда/

 Контролен [вторичен/ МеДИЦИНСКИ преглед от лекар физиотерапевт;

             Цената на медицинската услуга е                                                             140 лв.

Заповедта влиза в сила от 07.03.2023 г. Отговорни за изпълнението — Главния счетоводител, касиера, Началника на ОФРМ и всички медицински специалисти. Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.