Новини

Конкурс за Началник трето отд. и главна мед сестра

ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД гр. ТРЯВНА

 

ОБЯВЯВА

 

 КОНКУРС ЗА   ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

 

I.   Началник на трето детско фтизиатрично отделение

 

А. Конкурсът ще се проведе в две части

    1. Защита на проект на тема: “Организация на медицинските дейности. Управление, координация и контрол върху изпълнението на задълженията на персонала и на разходите по дейността във Фтизиатрично детско отделение.”

   2. Събеседване по:

а. Въпроси по проекта;

б. Въпроси от областта на медицинските стандарти и клиничните алгоритми

в. Обосноваване на разходите за лечение на  пациентите

г. Ситуационни задачи, при които да се установи способността на кандидата за вземане на управленски решения и неговото гледище за Началник отделението като лидер.

 

Б. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

 

 1. Висше медицинско образование, специалност “Детски болести”, като втора специалност „Детска пневмология и фтизиатрия” е предимство. В случай на неявяване на такъв кандидат, допустимо е участие на специалисти по „Пневмология и фтизиатрия” .

 

2. Трудов стаж

- лекарски - минимум 10 години

- не по малко от 3 години след придобиване на основна специалност

 

ІI. Главна мед. сестра на лечебното заведение

 

А. Конкурсът ще се проведе в две части, защита и събеседване по проект “Управление на здравните грижи в болница за продължително лечение и рехабилитация

 

Б. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Висше образование - образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност  “Управление на здравните грижи”, съгласно чл.70 ал. 1 от Закона за лечебните заведения  (ДВ 62/9.07.1999 год.) - 

2. Трудов стаж - минимум 5 години по специалността, работа в детско пулмологично или фтизиатрично лечебно заведение /отделение/ – не по малко от 3 години.

                              

III. Старша  мед. сестра на Първо детско пулмологично отделение

IV. Старша мед. сестра на Второ детско пулмологично отделение

V. Старша мед. сестра на Трето детско фтизиатрично отделение

 

А. Конкурсът ще се проведе чрез защита на проект и събеседване на тема:

„Организация и управление на дейността на полувисшия и младши медицински персонал в отделението”

 

Б. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

1. Висше образование - образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Управление на здравните грижи”.

 

2. Трудов стаж -  минимум 5 години по специалността, при равни други условия предимство ще имат кандидатите с 3 годишен стаж по профила на отделението.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 

 • Заявление за участие;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопия от документите за завършено образование и придобита специалност;
 • Препис- извлечение от трудовата книжка

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 08 май 2024 год. в деловодството на болницата, гр. Трявна, ул. „Бреза” № 49 от 8.00 до 16.00 часа.

 

Конкурсът ще се проведе на 10 май 2024 г. от 11.00 часа в болницата и ще протече  в две части:

 

1. Защита на представения проект.

 

2. Събеседване по:

а. въпроси по проекта;

б. Ситуационни задачи;

 

В деня на конкурса кандидатите предават на комисията писмената си разработка в запечатан плик. Пликовете се отварят в присъствието на всички кандидати и след проучване на разработките се преминава към събеседването. По време на втората част на конкурса, комисията има право да задава и други допълнителни въпроси, свързани с дейността на отделението, чрез които да прецени лидерските  качества на кандидатите. 

     Оценката на комисията ще се формира по шестобалната система.

 

 

 

УПРАВИТЕЛ: П,

         /Д-р Г.Илиев/

 

 

ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД търси да назначи лекари по следните специалности:

Педиатрия

Пневмология и фтизиатрия

Клинична лаборатория

Микробиология

Образна диагностика

Физикална и рехабилитационна медицина

Условията за работа на лица от други населени места са напълно приемливи. Лечебното заведение предлага ведомствени жилища, или заплащане на пътните разходиv

Условия за прием

Условия за прием

Децата трябва да са прегледани и насочени за хоспитализация от личния лекар или от един от следните видове СПЕЦИАЛИСТИ: педиатър, детски пулмолог или пулмолог за възрастни, алерголог.

При постьпване при нас трябва да се носят:

 1. направление за хоспитализация — само електронно!
 2. Етапна епикриза от същия лекар, или епикриза от болница за активно лечение, с вписана препоръка за продължително лечение.

Специалността на изпращащия лекар изрично да бъде вписана в етапната епикриза, която да бъде подпечатана с печат, отразяващ специалността и кръгъл печат на лечебното заведение.

Обръщаме внимание на родителите, които преди хоспитализацията ще търсят консултация със специалист, че всички лечебни заведения за доболнична помощ /ДКЦ, Медицински центрове и индивидуални практики/ работят вече само с електронни направления, издадени от личния лекар.

Най-често срещаните белодробни заболявания изискващи продължително лечение и рехабилитация са:

 • Бронхиална астма (извън пристьп)
 • Бронхит, неизяснен като остьр или хроничен (Рецидивиращ или

Протрахиран бронхит) МКБ 340.0

 • Хроничен бронхит

За последните две заболявания не съществуват клинични пътеки

Остри заболявания не се лекуват в Болницата.

Не се приемат младежи над 18 г,

Лечението се заплаща от МЗ, а не от НЗОК.

В болницата се приемат пациенти до 18 годишна възраст с хронични и протрахирани белодробни заболявания и туберкулоза. Отделението за лечение на последното заболяване е напълно изолирано от пулмологичните отделения и контакти между пациентите не се допускат.

 

 

Болницата разполага с 3 стационарни отделения - 2 пулмологични и 1 фтизиатрично, общо с 155 легла. Изградени са нови сектори с индивидуални стаи.  Осигурени са малки апартаменти със собствени санитарни възли. В трите отделения има стаи за Интензивна терапия.

Малките деца могат да се приемат с придружители, като това е задължително за болни до 8 год. възраст. Поради естеството и фазата на лекуваните заболявания пациентите имат възможност да правят разходки в района на болницата и нейните околности.

 

Стратегия за управление на риска 2021

     УТВЪРДИЛ:

Заповед № РД-07- 05 29.01. 2020 г.

    Д-р Г. Илиев

    Управител

 

 

СТРАТЕГИЯ

 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

В ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД - Трявна

 

 

            І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

            Стратегията за управление на риска в ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна е разработена на основание чл.4, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

            Настоящата Стратегия за управление на риска, цели да се очертаят процесите по идентифициране, анализ и третиране на рисковете, които могат да повлияят върху постиганито на стратегическите цели на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна  и  да осигури изпълнението на тези цели.

 

            Основните стратегически цели на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна са насочени към изпълнение на  нейната мисия:

Ограничаване разпространението на туберкулозната инфекция, поставянето под контрол протичането на бронхиалната астма при децата, ограничаване хронифицирането на белодробните заболявания и причинената от тях трайна инвалидизация.

Тази мисия се изпълнява чрез следните стратегически приоритети:

 1. Подобряване качеството на болничните услуги;
 2. Инфраструктурно подобряване на сградния фонд;
 3. Осигуряване на съвременна апаратура;
 4. Повишаване на икономическата ефективност.

 

 

            Процеса по управлението на риска трябва да трансформира тези стратегически цели в конкретни тактически и оперативни задачи, като разпредели отговорностите, към всички служители, които участват, чрез своите задължения в този процес.

            Акцента се поставя върху следните въпроси:

 

 • Системно и своевременно идентифициране на рисковете;
 • Отчитане на вероятността и въздействието на рисковете;
 • Установяване на  приетите за разпределение ресурси за контрол и определяне на ясни цели за контрол.

 

Стратегията за управление на риска в  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна   е разработена въз основа на:

 

 • Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
 • Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, одобрени от МФ;
 • Насоки за въвеждането на управление на риска в организациите от публичния сектор, одобрени от МФ.

 

 

Статегията за управление на риска в  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна  обхваща:

 • Идентифициране и управление на рисковете;
 • Намиране на съответствие между стратегическите цели на лечебното заведение и нивото на риск, което то е склонно  да поеме;
 • Подпомагане вземането на управленски решения, относно реакциите спрямо риска;
 • По-добро оползотворяване  на финансовия и човешки ресурс.

 

ІІ. ПОНЯТИЯ И СЪЩНОСТ НА РИСКА

1. Риск  е всяко явление, което може да повлияе негативно върху способностите на екипа  на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна за  постигне целите си.

 

2. Процес на управление на риска са дейностите по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете и въвеждането на необходимите котролни дейностти с оглед ограничаването им до едно приемливо равнище. Управлението на риска е непрекъснат процес, който е неразделна част от управленския процес като цяло.

 

3. Система /модел/ по управление на риска е механизъм за вземане на решения, подпомагащи  лечебното заведение  за постигането на неговите цели, чрез който ресурсите да се разпределят така, че да се получи оптимално третиране на риска.

 

ІІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна 

 

Етап 1: Създаване на условия за управление на риска:

 

 • Управителят на  ДСБПРЛББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна  утвърждава стратегия, като част от Програмата за развитие и дейност на болницата.  Стратегията обхваща развитието на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна за период от три години и се доразвива ежегодно в годишните бизнес програми.
 •  Управителят на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна  определя задачите по всяка цел от стратегическия план, като определя отговорностите на съответните служители.
 • Управителят на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна  определя необходимите ресурси във връзка с изпълнение на задълженията по управление на риска.

 

 

Етап 2: Идентифициране на риска:

 

Класифицирането на рисковете по рискови области се извършва с цел улесняване на идентифицирането на конкретните рискове. При идентифицирането на рисковете е необходимо да се вземат под внимание следните по-важни рискови области:

 

 

 1. Външни рискове

 

Отношенията на   ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна с външни за нея субекти - / Лечебни заведения в страната, насочващи пациенти към болницата,контрагенти по договори, доставчици, Общинската администрация  и др./. Рисковете свързани с дейността на тези външни субекти, могат да повлияят върху дейността на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна  Основен риск за Дружеството би било зачителното намаляване на пациентопотока към болницата в резултат от задълбочаващите се демографски промени.

 

 

 • Нормативни – рискове свързани със сложността на нормативната уредба, значителни и частични промени в нормативната уредба, въвеждане на нови специфични изисквания свързани с дейността, договорни отношения с контрагенти.

 

 

 1. Финансови рискове

 

 • Бюджетни – рискове свързани с финансиране,  и средства по програми.
 • Нередности – загуба на активи, разполагаемите ресурси са недостатъчни, за да се осигурят желаните превантивни действия.
 • Финансови задължения и вземания –отговорност на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД – Трявна към служители и трети лица.

 

 

 1. Рискове за дейността:

 

 • Стратегически рискове – могат да повлияят върху постигането на целите на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД: определяне на непостижими цели, недостиг на финансови средства за изпълнение на инвестиционната програма,   несъответстващо на целите изпълнение и др.
 • Оперативни рискове - рискове, свързани с ежедневното изпълнение на текущите дейности. Оперативен е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини,свързани с процесите, персонала, дейността и инфраструктурата на Дружеството, както и от.външни фактори,  произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти за корпоративно управление.Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.Целта на Ръководството е да управлява оперативния риск така, че да балансира между избягването на финансови загуби и  увреждане на репутацията на Дружеството от една страна, и най-доброто изпълнение на основните задачи с максимална ефективността на разходите. Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на Комисията по управление на риска в ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД .
 • Информация/технологии – рискове свързани с кибератаки, изгубване на информация, както и с качеството на използваните данни. Остарялата, неточна или непълна информация може да доведе до вземане на погрешни управленски решения.
 • Репутация – рискове причинени от неуспехи при лечебната дейност и от неблагоприятно медийно влияние.
 • Проекти – осъществяване на проекти без необходимата оценка на риска ; несвоевременно финансиране.
 • Нововъведения – въвеждане на нови дейности или технологии, в които  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД има ограничен или слаб опит, без необходимата оценка на риска.

 

 1. Рискове свързани с управлението на човешките ресурси

 

Това са рискове, свързани с недостатъчен административен капацитет, човешки ресурси, координация и комуникация, текучество и неподготвеност на персонала, неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На първо място е текучеството на персонала.

 

Етап 3: Анализ и оценка на идентифицираните рискове.

 

Рисковете за ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД се прецизират, чрез използване на два показателя – вероятност и влияние. Вероятността характеризира предполагаемата честота за настъпване на неблагоприятно събитие, а влиянието показва какви са последиците от настъпване /въздействие/  на това събитие за дейността и постигане на целите на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД . Съществени са рисковете, при които вероятността да настъпят е висока или имат високо влияние върху постигане на целите. На тези рискове е необходимо да се обръща приоритетно внимание.

Природата на риска се променя непрекъснато. От тук следва, че вероятността  за настъпване на риска и възможното влияние са динамични процеси и трябва да се наблюдават непрекъснато.

Ограничен брой рискове могат да бъдат количествен измерител /като финансовия риск/, но повечето рискове/като риска за репутация/ могат да бъдат оценени качествено /с преценяване/.

Риска се измерва с понятията „влияние” и Вероятност”, а оценката на риска е комбинация от тези две понятия.

 

При оценка на риска, може да се използва двуизмерна скала, на която се отразяват вероятността  от настъпването им и тяхното влияние. Скалата изглежда по следния начин:

 

  

 

Когато разглеждаме вероятността, рисковете могат да се определят като високи, средни и ниски. Подобно на това, когато разглеждаме влиянието, рисковете отново могат да се определят като високи, средни и ниски. При транспонирането им върху скалата рисковете, оценени като високи/високи и високи/средни при оценяването на вероятността и влиянието, ще попаднат в червената област. Те би трябвало да се смятат за съществени и да се управляват активно, чрез предприемане на действия за намалението им, като приоритетно се обръща внимание на рисковете, оценени като високи/високи. Трябва да се има предвид, че те не могат да бъдат елиминирани напълно. 

Рисковете, оценени като средни/средни, ниски/високи или високи/ниски, попадат в жълтата област на скалата и са все още значителни рискове. Тези рискове трябва да се наблюдават отблизо, като се прилагат действия за контролирането им, за предотвратяване им или  преминаването им  в по-висока рискова категория. По преценка ръководството на  ЛЗ може да  категоризира, като съществени и рисковете, които са високи/ниски и ниски/високи (попадащи в жълтата област). Този подход се прилага, тъй като, ако не се предприемат мерки и настъпят рискове с високо влияние, но с ниска вероятност, това може да има значителни последици. В случай на ниско влияние и висока вероятност може  сериозно да бъде нарушена ежедневната дейност.

Рисковете, оценени като ниски/ниски или ниски/средни, попадат в зелената област и могат да се смятат като ниско приоритетни и следователно рискове, които се “толерират”. Те трябва да се наблюдават или при предприемане на допълнителни действия да се има предвид, че разходите за осъществяване на контрол могат да надвишат ползата от намалението на риска.

След направената оценка се изготвя Риск – регистър на идентифицираните   рискове в  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД - Трявна в, имащи отношение към конкретните цели.

 

Етап 4: Документиране

 

Всяка  основна дейност, свързана с управлението на риска, е необходимо да бъде документирана, за да се осигури проследяване на целия процес. Чрез документиране на всеки етап от процеса по управление на риска, включително описване на избраната подходяща реакция/действие и служителите, които отговарят за изпълнението на тези действия в определени срокове, се създават условия за редовен и систематичен преглед на процеса.

            Основната информация, която се отразява в риск-регистъра, съдържа :

 • идентифицираните съществени за дейността на организацията рискове;
 • определяне нивото на рисковете, чрез оценка на тяхното влияние и вероятност;
 • рискове, които остават да съществуват след предприемане на описаните действия (остатъчни рискове) и тяхната оценка;
 • допълнителни действия за понижаване на остатъчните рискове;
 • срокове за изпълнение на планираните действия и отговорни служители за тяхното изпълнение.

 

Етап 5: Реакция на риска

 

След идентифициране и оценка на рисковете ръководството на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД  следва да предприеме мерки и действия за реакция на риска, което е много съществен етап от управлението на риска като цяло. Възможни са следните варианти за реакция:

 • Ограничаване на риска – това е най-често налагаща се  реакция, тъй като рискът рядко може да бъде изцяло избегнат. Изграждат се контролни механизми, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри. Рисковете, обект на тази реакция, следва да се наблюдават периодично.
 • Прехвърляне на риска – чрез застраховане на дейността (ако тя е предмет на застраховане), включително застраховка „Професионална отговорност на персонала”.
 • Толериране на риска – приемане на риска на нивото, на което е оценен. Такава реакция е възможна, ако съответният риск има незначително влияние върху постигане целите на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД  . Рисковете, обект на тази реакция, следва да бъдат непрекъснато наблюдавани поради вероятността да се изместят в по-висока категория.
 • Прекратяване на риска – постига се посредством прекратяване на съответната дейност.

 

Етап 6: Мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска

 

 1. Мониторинг

 

Осъществяването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква редовно и непрекъснато систематично наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното снижаване.

Комисията по управление на риска в ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД, осъществява текущ мониторинг на процеса на управление на риска. При идентифициране на критични рискове.

Комисията се състои от:

Председател : Генчо Владимиров – главен счетоводител

Членове:

 1. Иван Илиев - ОСД;
 2. Д-р Генчо Иванов – Началник І-во пулмологично отделение
 3. Нина Цанева – зав. служба „Човешки ресурси”
 4. Иванка Джамбазова - статистик

 

Комисията е необходимо да:

 •  установи нивото на остатъчен риск, след предприети мерки по ограничаване на риска (въведените контроли и процедури).
 • да се открият нови рискове (заплахи) за постигане целите на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД , възникнали в процеса на работа през изминалия период.
 • да се направи оценка на въведените контроли по отношение на тяхната адекватност (т.е. дали функционират добре и дали разходите, свързани с тях, не надвишават очакваните ползи).
 • да се оцени цялостната дейност, свързана с управлението на риска в ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД  за съответната година, с цел:

- да се установи, че управляваният риск е в допустимите граници;

- дейностите се извършват при спазване на принципите за добро финансово управление – ефективност, ефикасност и икономичност;

- достигане на разумна увереност, че целите  на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД  ще бъдат постигнати.

 

2. Докладване

 

За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете в  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД, във Вътрешните правила  се включва раздел „Докладване”, който урежда:

 • комуникация и обмен на информация между служителите, относно идентифицираните рискове;
 • реда и сроковете за извършване на регулярни прегледи на риск – регистъра;
 • реда и сроковете за докладване на значимите рискове, предприетите действия и ефекта от тях, както и за нововъзникнали събития;
 • отговорните за изпълнението на необходимите действия служители.

В случай на установяване на критични рискове, които не са покрити от контролни процедури, Управителят на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД  следва да бъде незабавно  уведомен.

 

ІV. СТРУКТУРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Организационната структура по управление на риска в  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД - Трявна е:

 1. Управител;
 2. Организатор стопански дейности;
 3. Главен счетоводител;
 4. Главна мед. сестра;
 5. Началници на отделения;
 6. Зав. служба „Човешки ресурси”;
 7. Статистик;

 

Отговорностите по  управление на риска са разпределени както следва:

Управител - отговорен за управление на риска по смисъла на чл. 2 от ЗФУКПС. В тази дейност той се подпомага от   всички служители на ръководни длъжности.

Главен счетоводител – отговорен за управлението на риска за повереният му ресор.

            ОСД – участва в процесите по управлението на риска чрез прилагане на определени контролни процедури, спазват разписаните правила и своевременно уведомяват  Управителя при констатирани нарушения.

            Началници на отделения участват в процесите по управлението на риска чрез прилагане на определени контролни процедури, спазват разписаните правила и своевременно уведомяват  Управителя при констатирани нарушения.

 

 

Настоящата стратегия се свежда до знанието на всички служители на  ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД - Трявна като се поставя на сайта на болницата.

Съгласно чл.12, ал.3 от ЗФУКПС, стратегията се актуализира на всеки 3 години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда. Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и актуализират най-малко веднъж годишно.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Уважаеми колеги, забраната за планов прием се отнася само за оперативната дейност и не засяга пациентите, насочвани за хоспитализация  и  консервативно лечение.

         Детската белодробна болница не е под карантина и са взети всички мерки за недопускане на територията и лица, които  биха могли да са преносители на COVID_19.

         Поддържаме връзка с всички РЗИ в страната и няма да допуснем контакт с рискови лица на нашите пациенти и придружители.

         Болницата е несравнимо по безопасно място , отколкото магазините, обществения транспорт  и улиците на градовете.

         Можете с чиста съвест да издавате направление за хоспитализация на вашите пациенти, нуждаещи се от лечение и рехабилитация.

          ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С БОЛНИЦАТА :

           067762021 - Телефонна централа 

          GSM -  0893626123 или 0896884205