Цени

Пациенти се приемат с Направление за хоспитализация /бланка № 7/, издадено от личен лекар, специалист или друго лечебно заведение. Лечението е безплатно за постъпващите с Направление за хоспитализация.


ВАЖНО ЗА ПОСТЪПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

         Децата трябва да са прегледани и насочени към болницата от личен лекар или от  педиатър, детски пулмолог, пулмолог, алерголог.

 

         Бланка № 7 трябва да бъде издадена от същия лекар.

 

         При постъпване при нас  пациентът трябва да носи:

 

  1. Направление за хоспитализация – бланка № 7.

 

         2. Етапна епикриза, или епикриза от болница за активно лечение, в която изрично да има препоръка за лечение при нас и направление за хоспитализация.

  

         Остри заболявания не се лекуват в болницата.

 

За резервации и информация – Приемен кабинет, Елка Иванова – тел. 0677 62021/в. 249 или 0893626123  всеки делничен ден от 9 до 15 ч.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЦАРИЦА ЙОАННА „ ЕООД

 Град Трявна , ул. „ Бреза „ № 49 , тел.: +359 677 20 21;

Е-mail pulmo_tryavna@abv.bg www.belodrobnadetska.com

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1.      Цената за здравно неосигурени в България пациенти за  лекуваните белодробни заболявания е 54.60 лв. на леглоден. В тази цена, освен лечението и физиопроцедурите, са включени рутинни клинико-лабораторни, микробиологични и функционални изследвания.  Рентгеновите снимки и тестуванията се заплащат отделно.

2.       Цени на стаите за придружители

За Трето фтизиатрично отделение – общите стаи остават безплатни.

За стая № 5 цената се запазва – 5.00 лв.

            За Първо и Второ пулмологични отделения:

            Легло за придружител в индивидуални стаи без собствен санитарен възел –  8 лв

            Легло за придружител в стая със собствен санитарен възел – 19 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

            Легло за придружител в стая в апартамент със санитарен възел – 15.50 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

            Заплащането на услугата става в деня на постъпване в лечебното заведение, а за постъпилите в почивните дни – на първия работен ден. Освобождават се от такса за пребиваване в индивидуални стаи придружители, които са служители на „ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, както и лекари и специалисти по здравни грижи от цялата страна.

 

З А Б Р А Н Я В А М:

            Настаняването на повече от три лица в индивидуална стая и повече от един придружител за едно дете. В случай, че по собствено желание в стая с две легла бъдат настанени двама родители, във връзка с инвалидност или бременност на майката, вторият родител заплаща 50 % от стойността на обявената цена на легло за придружител.

           

        

Н А Р Е Ж Д А М :

            Считано от 26.10.2015 г., определям ценоразпис на медицинските дейности по избор на пациентите извън правата по Закона за здравното осигуряване:

А. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

І. Консултативни амбулаторни прегледи и домашни посещения

1.      Специализиран медицински първичен преглед                             28 лв.

2.      Специализиран медицински контролен преглед                            17 лв.

Съвет със специалист /консултация/ без медицински преглед              10 лв.

3.      Медицински преглед в дома  на пациента – денем

/7.30 – 19.30 ч./                                                                                                 35 лв.

ІІ. Издаване на медицински документ

1. Издаване на медицински документ, изискващ преглед                             30 лв.

2. Издаване на медицински документ, неизискващ преглед                           5 лв.

3.  Дубликат на епикриза или друг мед. документ     

с давност до 5 години                                                                                  4,00 лв.

с давност от 5 до 30 години                                                                          8,00 лв.

4. Издаване на служебна бележка                                                                    3  лв.

ІІІ. Манипулации, инжекции, инфузии                                                       

1. Вземане на венозна кръв на възрастен                                                     8 лв.

2. Вземане на венозна кръв на дете                                                                9 лв.

3. Вземане на намазка за микробиологично изследване                               2 лв.

4. Мускулна инжекция                                                                                    5 лв.

5. Венозна инжекция                                                                                       8 лв.

6. Тестове с натриване, скарификация, надраскване                                    4 лв.

8. Интракутанен тест, до 20 бр. за всеки тест по                                          4.50 лв.

9. Хипосенсибилизация за всеки сеанс по                                                      6 лв.

Б. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ІV. Основни изследвания

1. Изследвания на хемоглобин                                                                     2 лв.

2. Броене на еритроцити                                                                              2 лв.

3. Броене на левкоцити                                                                               2 лв.

4. Изследване на хематокрит                                                                      2 лв.

5. Броене на тромбоцити                                                                            2 лв.

6. Време на кървене и съсирване, всяко отчитане                                      1 лв.

7. СУЕ по Панченко                                                                                     2.50 лв.

8. СУЕ по Westergreen                                                                                 2.50 лв.

9. Диференциално броене на левкоцити в периферна кръв                          4 лв.

и морфология на еритроцити /визуално микроскопско изследване/                       

10. Просто оцветяване на телесен материал                                                2 лв.

11. Микроскопско изследване на нативен препарат на телесен                     5 лв.

материал        

12. Диференцирано оцветяване и броене за еозинофили                             4.50 лв.

13. Диференцирано оцветяване на препарат по Грам                                    4 лв.

V. Биохимични изследвания

1. Изследване на венозна кръв за урея                                                            4 лв.

2. Изследване на венозна кръв за креатинин                                                  4 лв.

3. Изследване на венозна кръв за трансаминази, всяка по                              3.50 лв.

4. Изследване на венозна кръв за общ билирубин                                             3 лв.

5. Изследване на венозна кръв за директен билирубин                                     3 лв.

VІ. Изследване на урина

1.      Седимент – ориентировъчно, визуално –

микроскопско изследване                                                                              3 лв.

2. Химично изследване за всеки показател   всеки по                                 1 лв.

3. Сухи тестове                                                                                              1 лв.

VІІ. Микробиологични изследвания

1. Микробиологично изследване на гърлен, носен, раневи секрет и          8 лв.

храчка без антибиограма                                                         .

2. Микробиологично изследване на гърлен, носен, раневи секрет            16 лв.

 и храчка с антибиограма най-малко със 6 диска     .

3.   Микробиологично изследване на урокултура без антибиограма            8 лв.

4. Микробиологично изследване на урокултура с антибиограма                16 лв.

5. Микробиологично изследване за туберкулозни микобактерии               20 лв.

 / директна микроскопия и посявка                            

VІІІ. Специализирани лабораторни изследвания

1. КАС                                                                                                                  15 лв.

В. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЕКГ с по-малко от 12 отвеждания                                                                8 лв.

2. ЕКГ с най-малко 12 отвеждания                                                                   9 лв.

3. Функционално изследване на дишането                                                      12 лв.

Г. РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

1. Рентгенография на череп в две равнини                                                      14 лв.

2. Рентгенография на синуси                                                                               9 лв.

3. Рентгенография на гръдна клетка – фас                                                       18 лв.

4. Рентгенография на гръдна клетка – профил                                                 16 лв.

5. Рентгенография на крайници                                                                          12 лв.

6. Прицелни снимки                                                                                            14 лв.

7. Обзорна графия на корем                                                                               14 лв.

8. Томография на бял дроб                                                                                   25 лв.

 

Следните изследвания се извършват само за лица над 18 г.:

9. Рентгеноскопия на гръдни органи                                                                      18 лв.

10. Обзорна графия на таз                                                                                     18 лв.

Д. ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

І. Физиотерапия

1. Инхалация с ултразвуков аерозол на сеанс по                                         4.50 лв.

2. Дихателна гимнастика на сеанс по                                                               5 лв.

3. Терапия с високочестотни токове – УКВ, Радар                                            7 лв.

4. Терапия с нискочестотни токове – бипулсатор                                              7 лв.

5. Терапия със солукс – на сеанс по                                                                   7 лв.

6. Йонофореза – на сеанс по                                                                               6 лв.

7. Тубус-кварц, кварцови гащета – на сеанс по                                                   3.50 лв.

8. Тонизиращ масаж – на сеанс по                                                                      12  лв.

9. Позиционен дренаж – на сеанс по                                                                     9 лв.

 

ІІ. Заплащане на болнична медицинска помощ за един леглоден                       54.60 лв.      

            Тази цена включва  всички видове изследвания и медикаменти.