НовиниВАЖНО ЗА ПОСТЪПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

         Децата трябва да са прегледани и насочени към болницата от личен лекар или от  педиатър, детски пулмолог, пулмолог, алерголог.

 

         Бланка № 7 трябва да бъде издадена от същия лекар.

 

         При постъпване при нас  пациентът трябва да носи:

 

  1. Направление за хоспитализация – бланка № 7.

 

         2. Етапна епикриза, или епикриза от болница за активно лечение, в която изрично да има препоръка за лечение при нас и направление за хоспитализация.

  

         Остри заболявания не се лекуват в болницата.

 

За резервации и информация – Приемен кабинет, Елка Иванова – тел. 0677 62021/в. 249 или 0893626123  всеки делничен ден от 9 до 15 ч.

Ден на отворени врати в ДСБПЛРББ-Царица Йоанна през 2017 г.

ДСБПЛРББ  ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД  -  ГРАД ТРЯВНА

    5350 Трявна                                                                                                                                Управител:

    ул. “Бреза” № 49                          Еmail: pulmo_tryavna@abv.bg              тел. 0677 /630-60

 

    http://belodrobnadetska.com         Дежурен тел. 0895777549                                                 Централа: 0677 /620-21

 

 

З А П О В Е Д

РД-07-17/22.03.2017 г.

 

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата – 24 март,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Обявявам 24 март, 2017 г. за Ден на отворените врати.

            Всички граждани, независимо от възрастта, могат да получат безплатно клиничен преглед и при необходимост – рентгенография и проба на Манту от 8 до 16 ч. през този ден.

            Съобщение за това да се направи чрез ТВ – Трявна, на сайта на болницата и на информационното табло.

 

УПРАВИТЕЛ:

(д-р Георги Илиев)

 

"ДСБПЛРББ-Царица Йоанна " ЕООД обявява конкурс са Завеждащи отделения и Старши медицински сестри

О Б Я В А

                      „ДСБПЛРББ - ЦАРИЦА ЙОАННА”  ЕООД, гр. Трявна
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА   ДЛЪЖНОСТИТЕ:
 
І. Началник на Първо детско пулмологично отделение.
ІІ. Началник на Второ детско пулмологично отделение.
 
А. Конкурсът ще се проведе в две части
    1. Защита на проект на тема: “Развитие и управление на болничното отделение, медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.”
              2. Събеседване по:
                   а. въпроси по проекта;
                   б. въпроси от областта на медицинските стандарти и клиничните алгоритми;
                   в. обосноваване на разходите за лечение на пациентите;
            г. ситуационни задачи, при които да се установи способността на кандидата за изпълнение на ръководна дейност и неговото гледище за Началник отделението като лидер.
 
Б. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
 
1. Висше медицинско образование, специалност “Детски болести”, като втора специалност „Детска пневмология и фтизиатрия” е предимство. В случай на неявяване на такъв кандидат, допустимо е участие на специалисти по „Пневмология и фтизиатрия”.
 
2. Трудов стаж
•    лекарски - минимум 10 години;
•    не по-малко от 3 години след придобиване на основна специалност.
 
 
ІІІ. Старша  мед. сестра на Първо детско пулмологично отделение.
ІV. Старша мед. сестра на Второ детско пулмологично отделение.
V. Старша мед. сестра на Трето детско фтизиатрично отделение.


А. Конкурсът ще се проведе чрез защита на проект и събеседване на тема:
„Организация и управление на дейността на полувисшия и младши медицински персонал в отделението”.


Б. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Висше образование - образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Управление на здравните грижи”.
2. Трудов стаж -  минимум 5 години по специалността, работа в детско пулмологично или фтизиатрично отделение – не по-малко от 3 години.
 
 
VІ. Старши рентгенов лаборант в отделение без легла  по образна диагностика.
 
А. Конкурсът ще се проведе чрез защита на проект и събеседване на тема:
 
„Организация и управление на дейността на полувисшия и младши медицински персонал в отделението. Мястото и ролята на ст.  рентг. лаборант в организацията на работата в отделение по образна диагностика”.


Б. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Висше образование - образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Управление на здравните грижи”.
2. Трудов стаж -  минимум 5 години по специалността, при равни други условия предимство ще имат кандидатите с 3 годишен стаж по профила на отделението.


         НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.    Молба за  участие.
2.    Професионална автобиография.
3.    Ксерокопия от документите за завършено образование и придобита специалност.
4.    Препис-извлечение от трудовата книжка.
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - до 22 януари 2016 г.  в деловодството на „ДСБПЛРББ - Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, ул. „Бреза” № 49 от 8.00 до 16.00 часа.
 
Конкурсът ще се проведе на 26 януари 2016 г. в заседателната зала на болницата.
                                              
 
УПРАВИТЕЛ:    
                          
(Д-р Г. Илиев)