НовиниКонкурс

О Б Я В А

 

    ДСБПЛРББ „ЦАРИЦА ЙОАННА”  ЕООД гр. Трявна

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА   ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

І. Началник на Първо детско пулмологично отделение;

ІІ. Началник на Второ детско пулмологично отделение

 

А. Конкурсът ще се проведе в две части

              

1. Защита на проект на тема: “Развитие и управление на болничното отделение, медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.”

               

2. Събеседване по:

               а. въпроси по проекта;

б. въпроси от областта на медицинските стандарти и клиничните алгоритми

                в. Обосноваване на разходите за лечение на пациентите

                г. Ситуационни задачи, при които да се установи способността на кандидата за изпълнение на ръководна дейност и неговото гледище за Началник отделението като лидер.

 

Б. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

 

                1. Висше медицинско образование, специалност “Детски болести”, като втора специалност „Детска пневмология и фтизиатрия” е предимство. В случай на неявяване на такъв кандидат, допустимо е участие на специалисти по „Пневмология и фтизиатрия” .

 

                2. Трудов стаж

- лекарски - минимум 10 години

- не по-малко от 3 години след придобиване на основна специалност

 

IIІ. Началник на отделение по физикална и рехабилитационна медицина /без легла/

 

А. Конкурсът ще се проведе в две части

 

1. Защита на проект на тема: “Развитие и управление на болничното отделение, медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.”

 

 

2. Събеседване по:

 

а. въпроси по проекта;

б. въпроси от областта на медицинските стандарти и клиничните алгоритми

в. Обосноваване на разходите за лечение на пациентите

г. Ситуационни задачи, при които да се установи способността на кандидата за изпълнение на ръководна дейност и неговото гледище за Началник на отделението като лидер.

 

Б. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

 

1. Висше медицинско образование и специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”.

 

2. Трудов стаж

- не по-малко от 3 години след придобиване на основна специалност

 

ІV. Старша  мед. сестра на Първо детско пулмологично отделение

V. Старша мед. сестра на Второ детско пулмологично отделение

VI. Старша мед. сестра на Трето детско фтизиатрично отделение

 

А. Конкурсът ще се проведе чрез защита на проект и събеседване на тема:

„Организация и управление на дейността на полувисшия и младши медицински персонал в отделението”

 

Б. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

1. Висше образование - образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Управление на здравните грижи”.

 

2. Трудов стаж -  минимум 5 години по специалността, при равни други условия предимство ще имат кандидатите с 3 годишен стаж по профила на отделението.

VII. Старши рентгенов лаборант в отделение без легла  по образна диагностика

А. Конкурсът ще се проведе чрез защита на проект и събеседване на тема:

 

„Организация на дейността и осигуряване качеството на медицинските услуги, извършвани от лаборантите в Отделение по „Образна диагностика“  без легла.

   

     Б. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Висше образование - образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Управление на здравните грижи”.

2. Трудов стаж -  минимум 5 години по специалността, при равни други условия предимство ще имат кандидатите с 3 годишен стаж по профила на отделението.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за  участие
  2. Професионална автобиография
  3. Копия от документите за завършено образование и придобита специалност
  4. Препис-извлечение от трудовата книжка

 

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

до 1 февруари 2019 год.  в деловодството на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД гр. Трявна, ул. „Бреза” № 49 от 8.00 до 16.00 часа

 

Конкурсът ще се проведе на 05 февруари 2019 г. в заседателната зала на болницата

                                              

УПРАВИТЕЛ:                                                                             /Д-р Г. Илиев/